FAQ-Recruitment Management

สามารถกำหนดเส้นทางหรือขั้นตอนการสรรหาได้ตามตำแหน่งงานหรือไม่ ?
ระบบสามารถสร้างเส้นทางการรับสมัครงานไว้เป็น Template ได้ ผู้สรรหาสามารถเลือกใช้เส้นทางการรับสมัครได้ตามตำแหน่งงาน หรือ ตามต้องการ
สามารถติดตามการทำงานในแต่ละช่วงของการสรรหาในแต่ละตำแหน่งได้หรือไม่ ?
สามารถติดตามการทำงานในแต่ละช่วงของการสรรหาได้ตั้งแต่การประกาศรับสมัครงาน สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประเมินผลผู้สมัคร

ตามขั้นตอนการสรรหาที่ผู้ใช้งานได้กำหนดไว้เป็น Template ในการสรรหาในแต่ละตำแหน่งงาน

ผู้สมัครภายนอกสามารถใส่ข้อมูลในการสมัครงานออนไลน์ได้หรือไม่ ?
ผู้สมัคร สามารถ Link เข้ามาขอลงทะเบียน เพื่อขอ user/password ในการ Login เข้าสู่ระบบ และเลือกสมัครในตำแหน่งงานที่ทางบริษัทได้ทำการประกาศรับได้เลย
สามารถนำข้อมูลของผู้สมัครไปเป็นข้อมูลของพนักงานโดยไม่ทำการบันาทึกข้อมูลใหม่หรือไม่ ?
เมื่อทำการาตกลงจ้างงานแล้วระบบจะทำการดึงข้อมูลผู้สมัครไปเป็นข้อมูลของพนักงานให้โดยอัตโนมัติ
มีเครื่องมือในการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติ ตรงหรือใกล้เคียงกับตำแหน่งงานที่ประกาศรับหรือไม่
ผู้คัดสรรสามารถกำหนดเงือนไขในการเรียกดูข้อมูลของผู้สมัครได้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียดู ทักษะ ความาสามารถ การผ่านการฝึกอบรม ประสบการณ์ทำงาน วุฒิการศึกษาและอื่นอีกตามที่ผู้สมัครได้ใส่ข้อมูลในใบสมัครงานออนไลน์
สามารถส่งจดหมายตอบกลับผู้สมัครได้ในแต่ละขั้นตอนการสรรหา ?
สามารถสร้างรูปแบบจดหมายไว้ แล้วทำเป็น Mail Merge จัดส่งจดหมายให้แก่ผู้สมัครโดยทาง email จะกำหนดรูปแบบจดหมายผูกติดไว้กับขั้นตอนการสรรหาแล้วให้ระบบจัดส่งให้โดยอัตโนมัติก็ได้
สามารถตรวจสอบตารางการสัมภาษณ์ผู้สมัครได้หรือไม่ ?
สามารถบันทึกรายชื่อผู้สัมภาษณ์ วันที่ เวลา รูปแบบการสัมภาษณ์และสามารถเรียกดูได้ตลอดเวลา