FAQ-Time Attendance

สามารถกำหนดปฏิทินวันหยุด ของบริษัทได้หรือไม่
สามารถกำหนดปฏิทนวันหยุดตามแต่ละบริษัทได้ หรือแผนกได้ด้วย
สามารถจัดตารางการทำงานโดยสร้างเป็น Pattern ได้หลายรูปแบบ หรือไม่
สามารถกำหนดตารางการทำงานเป็น Pattern ได้ทั้งแบบกำหนดเป็นสัปดาห์ว่าใน 1 สัปดาห์ ทำงานด้วยกะอะไร วันใดบ้าง และสามารถกำหนดเป็นกะวนได้ด้วย เช่นทำงานกะเช้า 2 วัน กะดึก 2 วัน หยุดงาน 2 วัน
สามารถกำหนดตารางการทำงานตามแผนก พนกังาน หรือ กลุ่มพนักงานได้หรือไม่
สามารถเลือกพนักงานเป็นกลุ่ม หรือเป็นแผนก เพื่อกำหนดตารางการทำงานให้กับพนักงานแต่ละกลุ่มได้ โดยจะลดเวลาในการบันทึกตารางการทำงานเป็นรายคน
สามารถแลกเปลี่ยนกะการทำงานได้หรือไม่
การแลกเปลี่ยนกะการทำงานของพนักงานระบบมีหน้าจอในการแสดงข้อมูลกะการทำงานของพนักงาน หลายๆ คนในหน้าจอเดียวกันโดยสามารถแก้ไขข้อมูลจากหน้าจอนี้ได้ หรือสามารถเปลี่ยนมุมมองเป็นแบบการแสดง กะการทำงานของพนักงานแต่ละคนเป็นแบบปฏิทินได้ด้วย
สามารถกำหนดประเภทการทำงานล่วงเวลา และวิธีการคำนวณ OT ได้หรือไม่
การกำหนดประเภทการทำงานล่วงเวลามีหน้าจอในการ Setup เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฏหมายแรงงาน สามารถปรับเงื่อนไข การให้จำนวนเท่าของการทำล่วงเวลา หรือ ทำงานวันหยุด สามารถกำหนด Limit ได้ว่าถ้าเกิน กี่ ชั่วโมง จะต้องให้ค่าแรงเพิ่มเป็นกี่เท่า
สามารถเสนอขออนุมัติ OT และประมวลผล OT ตามจริงไม่เกินเวลาการขออนุมัติ ได้หรือไม่
การคำนวณ OT ของพนักงานจะเปรียบเทียบกับเวลารูดบัตร ถ้าเวลารูดบัตรน้อยกว่าเวลาที่ขอ OT ก็จะให้ตามจริง แต่ถ้ามากกว่าที่ขอ OT ก็จะให้ตามจำนวนที่ขอ OT
สามารถเชื่อมต่อข้อมูลเวลาเข้า-ออก พนักงานกับเครื่องรูดบัตรได้หรือไม่
สามารถดึงข้อมูลจากเครื่องรูดบัตรโดยการดึงข้อมูลจากเครื่องรูดบัตรออกมาเป็น Text file และทำการ Import เข้าไปในระบบได้
สามารถคำนวณชั่วโมง การทำงานจริง การขาดงาน มาสาย ออกก่อน ของพนักงานได้ตามจริงหรือไม่
โปรแกรมมีการคำนวณชั่วโมงการทำงานจริง การมาเช้า ขาด สาย ลา ของพนักงาน โดยสามารถกำหนดได้ด้วยว่าจะให้ทำการประมวลผลข้อมูลประเภทใดออกมาบ้าง