FAQ-Time Attendance

สามารถกำหนดปฏิทินวันหยุด ของบริษัทได้หรือไม่
สามารถกำหนดปฏิทนวันหยุดตามแต่ละบริษัทได้ หรือแผนกได้ด้วย
สามารถจัดตารางการทำงานโดยสร้างเป็น Pattern ได้หลายรูปแบบ หรือไม่
สามารถกำหนดตารางการทำงานเป็น Pattern ได้ทั้งแบบกำหนดเป็นสัปดาห์ว่าใน 1 สัปดาห์ ทำงานด้วยกะอะไร วันใดบ้าง และสามารถกำหนดเป็นกะวนได้ด้วย เช่นทำงานกะเช้า 2 วัน กะดึก 2 วัน หยุดงาน 2 วัน
สามารถกำหนดตารางการทำงานตามแผนก พนกังาน หรือ กลุ่มพนักงานได้หรือไม่
สามารถเลือกพนักงานเป็นกลุ่ม หรือเป็นแผนก เพื่อกำหนดตารางการทำงานให้กับพนักงานแต่ละกลุ่มได้ โดยจะลดเวลาในการบันทึกตารางการทำงานเป็นรายคน
สามารถแลกเปลี่ยนกะการทำงานได้หรือไม่
การแลกเปลี่ยนกะการทำงานของพนักงานระบบมีหน้าจอในการแสดงข้อมูลกะการทำงานของพนักงาน หลายๆ คนในหน้าจอเดียวกันโดยสามารถแก้ไขข้อมูลจากหน้าจอนี้ได้ หรือสามารถเปลี่ยนมุมมองเป็นแบบการแสดง กะการทำงานของพนักงานแต่ละคนเป็นแบบปฏิทินได้ด้วย
สามารถกำหนดประเภทการทำงานล่วงเวลา และวิธีการคำนวณ

OT ได้หรือไม่

การกำหนดประเภทการทำงานล่วงเวลามีหน้าจอในการ Setup เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฏหมายแรงงาน สามารถปรับเงื่อนไข การให้จำนวนเท่าของการทำล่วงเวลา หรือ ทำงานวันหยุด สามารถกำหนด Limit ได้ว่าถ้าเกิน กี่ ชั่วโมง จะต้องให้ค่าแรงเ