FAQ-Employee Maintenance

ระบบสามารถรองรับ กรณีพนักงานทำงานหลายตำแหน่งในเวลาเดียวกันได้หรือไม่
ได้… โดย ณ ขณะช่วงเวลาเดียวกัน พนักงานสามารถทำงานหลายตำแหน่งได้ และสามารถกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนได้ว่า จะจ่ายเงินเดือนให้กับทุกตำแหน่ง หรือกำหนดแค่บางตำแหน่งงาน รวมไปถึงเงื่อนไขการรูดบัตรเข้างานด้วยเช่นเดียวกัน
   
หากพนักงานมีการเปลี่ยนแผนก จะสามารถเปลี่ยนรหัสพนักงานไปตาม Structure ที่กำหนดได้หรือไม่
ได้… ระบบสามารถกำหนดรหัสพนักงานตาม Structure ที่แน่นอนได้ และสามารถเปลี่ยนรหัสได้เมื่อมีการปรับโครงสร้างของตำแหน่งงาน หรือองค์กร โดยไม่กระทบกับข้อมูลย้อนหลังใดๆ และยังสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังโดยอ้างอิงกับรหัสเดิมได้อีกด้วย
   
ถ้าทางบริษัท มีการปรับเปลี่ยนผังองค์กรบ่อยๆ จะมีความยุ่งยากในการจัดการด้วยระบบ HCMS หรือไม่>
ระบบ HCMS รองรับการปรับเปลี่ยนองค์กร โดยสามารถปรับเปลี่ยน โยกย้าย โครงสร้างขององค์กรใหม่ ตาม Effective Date โดยไม่กระทบกับข้อมูลพนักงาน และหน้าจอยังสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้ง่ายดาย โดยวิธี Drag and Drop แล้วนำมาเรียกดูในแบบ Graphic Organization Chart เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนได้อีกด้วย
   
เราสามารถตั้งงบประมาณกำลังคน ในแต่ละแผนก แล้วเปรียบเทียบกับกำลังคนที่มีอยู่จริง ได้หรือไม่
ได้… มีระบบ Position Management เพื่อควบคุม และจัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับองค์กร แล้วยังสามารถเปรียบเทียบระหว่างงบประมาณกับจำนวนพนักงานที่มีอยู่ในองค์กรได้ ทั้งปริมาณเงินเดือน ผลประโยชน์ และอัตรากำลังคน
   
หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลพนักงาน สามารถทำได้ล่วงหน้าได้หรือไม่
ได้… ระบบรองรับการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าไว้ก่อน หากถึงกำหนดวันที่มีผล ข้อมูลใหม่ของพนักงาน ก็จะมีผลทันที ณ วันที่ถูกเปลี่ยน
   
เราสามารถจัดโครงสร้างของสวัสดิการได้ตามตำแหน่งงานได้หรือไม่
ได้… ระบบสวัสดิการ และผลประโยชน์ สามารถแบ่งตามตำแหน่งงานของพนักงานตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ และยังสามารถกำหนดเป็นรายบุคคลได้อีกด้วย
   
สวัสดิการที่จ่ายให้พนักงานเป็นเงินได้ สามารถนำไปรวมในขั้นตอน Payroll ได้หรือไม่
ได้… ระบบสวัสดิการ Interface กับระบบ Payroll โดยตรง ทั้งเงินได้ และเงินหัก
   
ระบบสามารถกำหนดเงื่อนไขวันลาให้กับพนักงานได้หรือไม่
ได้… ในสิทธิ์การลาแต่ละประเภท เราสามารถกำหนดเงื่อนไขได้เองตามนโยบายของบริษัท รวมถึงการยกยอดวันลาที่เหลือไปยังปีถัดไป
   
สามารถโอนสิทธิการลาคงเหลือไปปีถัดไปได้หรือไม่
ได้… ระบบสามารถโอนสิทธิการลาคงเหลือไปปีถัดไป ตามเงื่อนไขหรือนโยบายของบริษัทได้