Benefit Admin Module
Benefit Admin Application Icon คำนวณสิทธิ์ทุกประเภทตามเงื่อนไขและกำหนดเวลา และจัดสวัสดิการได้ทุกรูปแบบอย่างรวดเร็ว

เป็นระบบงานที่ช่วยในการพิจารณาการให้สวัสดิการแก่พนักงานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยระบบสามารถรองรับสวัสดิการประเภทต่างๆ เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล, สวัสดิการเงินกู้ แลสวัสดิการอื่นๆ ทั้งในรูปของการให้เป็นค่าตอบแทนที่เป็นเงิน หรือสิทธิอื่น ๆ ผู้ใช้ยังสามารถกำหนดเงื่อนไขในการจัดสวัสดิการได้ด้วยตนเองอย่างไม่จำกัด รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์เบิก ซึ่งสามารถกำหนดให้เบิกได้ทั้งพนักงานและครอบครัว
Key features
ระบบสวัสดิการ ประกอบด้วยข้อมูลของสวัสดิการ ในส่วนที่เป็นเงิน และไม่ได้จ่ายเป็นเงิน รวมถึงสิทธิ์การลา
สามารถกำหนดเงื่อนไขของสวัสดิการแต่ละประเภทตามนโยบายของบริษัทได้
มีการจัดกลุ่มสวัสดิการ โดยสามารถจำแนกได้ตามลักษณะงาน และตำแหน่งงาน
เมื่อทำการลงทะเบียนสวัสดิการ ระบบสามารถกำหนดแผนสวัสดิการ ให้ตรงกับตำแหน่งงานให้โดยอัตโนมัติ
สวัสดิการที่ถูกลงทะเบียนโดยระบบ สามารถแก้ไขเป็นรายบุคคลได้

 

  D-Work™ Screen Shot
ss  D-Work™ Benefit Admin Screen Shot