about us
บริษัท ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด (ดีซีเอส) บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (ดีซีเอส) ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2529 และเป็นองค์กรที่บริหารงานโดยคนไทยภายใต้กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ด้วยจุดมุ่งหมายในการนำเสนอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ให้กับองค์กรขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ ดีซีเอส มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นองค์กรที่สามารถนำเสนอระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง ครบวงจรให้กับองค์กรต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย โดย:

การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเพื่อความพึงพอใจสูงสุด
การทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอสามารถตอบสนองและรองรับกับข้อกำหนดต่าง ๆ ของภาครัฐ
ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรขององค์กรอย่างต่อเนื่องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพ ตามมาตรฐานสากล
การปูพื้นฐานและสร้างโอกาสอันดีให้กับคนไทยในรุ่นต่อ ๆ ไป

ภารกิจหลักของ ดีซีเอส คือการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ทั้งกับคู่ค้าและลูกค้า ทั้งนี้เพื่อการเป็น “พันธมิตรที่เชื่อถือได้” บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการให้บริการที่ครบวงจรสำหรับทุกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่าย รวมทั้งการฝึกอบรมให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กรของลูกค้า

กว่า 30 ปีในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กรชั้นนำกว่า 1,000 ราย ทำให้ ดีซีเอส ถือเป็นผู้ให้บริการชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสายธุรกิจหลักของประเทศ

ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นหนึ่งในระบบงานที่เกิดจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการพัฒนาระบบงานที่เหมาะสมกับคนไทยด้วยคุณภาพระดับสากล พร้อมด้วยบริการหลังการขายที่ต่อเนื่อง อันเป็นภารกิจหลักของบริษัทฯ เสมอมา ที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากทั้งลูกค้าและคู่ค้าของบริษัทฯ มาอย่างยาวนาน