Employee Maintenance ระบบการวัดสมรรถนะและการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Competency & Performance Appraisal) สามารถรองรับการประเมินตามทฤษฎีการพัฒนาและประเมินผลสมรรถนะ ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น จากแบบบนลงด้านล่าง (Top-Down), 360 องศา และรองรับการประเมินผลงานได้มากกว่า 1 ครั้งต่อ ปี โดยสามารถสร้างแบบฟอรม์ การประเมินได้หลากหลายรูปแบบ กำหนดเงื่อนไข หัวข้อและค่าเฉลี่ยน้ำหนักได้เอง ทั้งนี้ เชื่อมโยงกับ ระบบ Self Service โดยใช้ Work Flow Process ในส่งต่อผลการประเมิน และการทำการอนุมัติ เพื่อความง่ายดายและรวดเร็วในการประเมินผล
key feature
สามารถออกแบบ ฟอร์มการประเมินได้หลายรูปแบบ
พนักงานสามารถแก้ไขแบบฟอร์มการประเมินได้ด้วยตนเอง ให้เหมาะสมกับการทำงานแต่ละฝ่าย
สามารถเชิญผู้เกี่ยวของจากหน่วยงานอื่น มาร่วมประเมินผู้ใต้บังคับบัญชาได้
สามารถตั้งค่า กำหนดเงื่อนไข คำนวณค่าเฉลี่ยได้ด้วยตนเอง
มีการกำหนด Workflow Process ในส่งต่อผลการประเมิน และการทำการอนุมัติ
สามารถนำเข้ารูปแบบการประเมินที่มีอยู่นอกระบบ ในรูปแบบไฟล์ Excel เข้าสู่ระบบ D-Work ได้